วินัยนักศึกษา

วันที่ -
6,722 Views

กฏระเบียบและข้อบังคับ ภาษาอังกฤษ

1  
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (17 สิงหาคม 2561)
   คลิกอ่านประกาศ
2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   คลิกอ่านประกาศ

กฏระเบียบและข้อบังคับหอพัก

1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2534   คลิกอ่านประกาศ

 

วินัยนักศึกษา และการแต่งกาย

       
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536   คลิกอ่านประกาศ
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2535   คลิกอ่านประกาศ
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2540   คลิกอ่านประกาศ

ค่าธรรมเนียม

     
1 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง คลิกอ่านประกาศ  
2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ คลิกอ่านประกาศ  

ในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนักศึกษาอาจได้รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

1. ภาคทัณฑ์ 
2. พักการศึกษา
3. พ้นสภาพการศึกษา สาเหตุที่นักศึกษาถูกลงโทษทางวินัย ที่พบบ่อย เช่น ทะเลาะวิวาท สุราและสิ่งเสพติด การพนัน พกอาวุธ ปีนป่ายหอพักในยามวิกาล ลักทรัพย์ เป็นต้น
ข้อปฏิบัติ : นักศึกษาควรอ่านประกาศระเบียบการอยู่หอพัก รวมทั้งข้อปฏิบัติต่าง ๆ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และนักศึกษาควรดูแลทรัพย์สินของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย เช่น ไม่ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กไว้โดยไม่มีคนดูแล เป็นต้น


 

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์