เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน

วีรพงศ์ ชูวงษ์วาลย์

นักวิชาการอุดมศึกษา

  • บธ.ม. (การประกอบการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • บธ.บ. (ธุรกิจโรงแรมและที่พัก), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์