เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน

สัมฤทธิ์ เอกสินธุ์

เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ

  • ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์