เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

ศาสตราจารย์ ดร. บุษบา กนกศิลปธรรม

ศาสตราจารย์

  • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A. (Linguistics & EFL) Southern Illinois University at Carbondale, (USA)
  • Ph.D. (Linguistics) Georgetown University USA

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์