เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2563

  • Ph.D. (Linguistics), The University of Leeds, UK
  • อ.ม. (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  • Cert. in Advanced Business English Communication, The University of New South Wales, AUSTRALIA

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์