เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

นางสาววรรณวิสา ธัญญเจริญ

ผู้ช่วยสอนปฎิบัติการ

  • (บช.บ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์