เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

ทำเนียบผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ.2555 - 2559

  • กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อ.ม. (สารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • อ.บ. (บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์