เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน

วชิราภรณ์ ศรีมุลตรี

นักคอมพิวเตอร์

  • วท.ม.(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์