เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

นางสาวชนิสรา ประยงค์หอม

ผู้ช่วยสอน

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์