เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ เตชะนิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • รป.ด. (นโยบายสาธารณะ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ร.บ. (การบริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์