เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

อาจารย์ กฤษฎา ดลปัญญา

อาจารย์

  • วศ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • M.Eng.Se. Industrial Management, University of New South Wales
  • Ph.D. in Management , AIT

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์