เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี

อาจารย์

  • ศศ.บ. (สังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
  • ศษ.ม. (การอุดมศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • D.P.A. (Public Administration), University of Northern Philippines, PHILIPPINES

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์