เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล พินิจ

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  • รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศศ.ม. (บริหารงานยุติธรรม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์