เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์กิตติ วิสารกาญจน

อาจารย์

  • น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ร.ม. (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์