เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

  • B.A. (Business Administration), วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • M.Ed. (Teaching English as a Second Language), มหาวิทยาลัยบูรพา
  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์