เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีสำอางค์

รองหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

  • ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • M.Ed. (Teaching English to Speakers of Other Languages), University of South Australia, AUSTRALIA

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์