เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยสยาม
  • M.B.A. (Business Administration), Webster University Thailand
  • Ph.D. (Business Administration), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์