สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • Certificate in General Business and Academic English, University of Edinburgh, UK
  • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา), สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • M.A. (Language and Communication Research), Cardiff University, UK
  • Ph.D.(English Concentration in Linguistics), University of Surrey, UK

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์