เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • Certificate in General Business and Academic English, University of Edinburgh, UK
  • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา), สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • M.A. (Language and Communication Research), Cardiff University, UK
  • Ph.D.(English Concentration in Linguistics), University of Surrey, UK

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์