เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ชีวรัศมี

อาจารย์

  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์