เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส

อาจารย์

  • Cert. in Advanced Business English Communication, The University of New South Wales, AUSTRALIA
  • ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์