เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์ชินวัฒน์ นิลโมจน์

อาจารย์

  • ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • M.A. (Japanese Literature), Tokai University, JAPAN

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์