เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ บุญเพียรผล

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

  • Cert. in Planning and Control for Food and Beverage Operation(with honors). American Hotel and Lodging Education Institute, 2008
  • Intermediate Certificate in Wines, Spirits and Other Alcoholic Beverages. International Wine and Spirit Centre, London, UK, 2008
  • Post - Graduate Diploma in Hotel Operation Management. Swiss Hotel Management School, Switzerland, 2008
  • Grand Diplôma de Cuisine et de Pâtisserie Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu Dusit Culinary School, 2011
  • บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • บธ.ม. (การจัดการทั่วไป), วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์