เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • M.B.A. (General Management), Nation University San Diego, USA
  • ปร.ด. (พัฒนาการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์