เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระชานนท์ ทวีผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • Cert. in Coach the Coaches Program for MICE industry, ASEAN’s 4th Ever MICE Curriculum with TCEB (Thailand Convention & Exhibition Bureau), 2014
  • Cert. in Cultures and Organizations, Swiss Leadership, Integrated Management System (The Lucern University of Applied Sciences and Art), 2016
  • Cert. in ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (House Keeping), 2015
  • Cert. in Structural Equation Modeling Analysis with Burapha University, 2017
  • Cert. Tourism 4.0:The Impacts of Digital Disruption with College of Management University of Phayao, 2018
  • Cert. in Teaching Leadership ,with Faculty of Education and Development Sciences at Kasetsart University, 2018
  • บธ.บ. (ธุรกิจโรงแรมและที่พัก), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์