เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

อาจารย์พรหมมาตร จินดาโชติ

อาจารย์

  • Cert. in Workplace Level 2/Senior First Aid, The Australian Skills Quality Authority (ASQA), AUSTRALIA
  • Cert. in Food Hygiene for Food Handlers, The Australian Skills Quality Authority (ASQA), AUSTRALIA
  • Cert. in Responsible Service of Alcohol (RSA), Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation (VCGLR), AUSTRALIA
  • Dip (Hospitality Management), William Angliss Institute, AUSTRALIA
  • BBus (Hospitality/Tourism Management), Victoria University, AUSTRALIA
  • MBus (Hospitality Management), Victoria University, AUSTRALIA

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์