เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

อาจารย์สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์

อาจารย์

  • ค.บ. (คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  • ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์