เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

อาจารย์ ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา

อาจารย์

  • ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • บธ.บ. (การจัดการโรงแรม), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์