เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์ ดร.ธนพัฒน์ อินทวี

อาจารย์

  • Cert. In English for Academic Purposes, Sydney College of English, AUSTRALIA
  • Cert. in General English, Strathfield College, AUSTRALIA
  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยสยาม
  • Master of Creative Enterprise, Central Queensland University, AUSTRALIA
  • ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์