เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

อาจารย์ภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว

อาจารย์

  • บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์