เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนนท์ หอมสุด

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

  • บช.บ. (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์