เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • M.B.A. (General Management), Central Queensland University, AUSTRALIA
  • D.B.A. (Marketing), Southern Cross University, AUSTRALIA

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์