เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • กศ.บ. (การแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์