เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • M.I.S. (Internet and E-Commerce Technology), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์