เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

อาจารย์ ดร.ภฤศญา ปิยนุสรณ์

อาจารย์

  • บธ.บ. (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปร.ด (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์