เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน

  • Cert. in Konrad Adenauer School for Young Politicians (KASYP), Konrad Adenauer Stiftung, Germany
  • Cert. in Climate-Smart Agriculture, Wageningen University, Netherlands
  • ศศ.บ. (การจัดการชุมชน) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์