เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

ศาสตราจารย์

  • Cert. Qualitative Research, Western Australia University, AUSTRALIA
  • ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • บธ.ม. (บริหารทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยสยาม
  • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์/บริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์