เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

รองศาสตราจารย์

  • บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บธ.ม. (บริหารธุกิจ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ศศ.ม. (การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์