เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปร.ด. (พัฒนศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์