เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร พรหมนิมิตกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • ศศ.บ. (ภาษาไทยและวรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์