เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์