เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

อาจารย์ ดร.สุนี คำนวลศิลป์

อาจารย์

  • ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น, มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์