เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

อาจารย์วันชัย เจือบุญ

อาจารย์

  • ศศ.บ. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา), มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์