เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล บุญแก้วสุข

อาจารย์

  • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์