เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร/เกษตรกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์