เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต สังข์เฉย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • ปร.ด. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.บ. (จิตวิทยาสังคม), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • คศ.บ. (การโรงแรมและภัตตาคาร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์