เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์ ดร.รักชนก โสภาพิศ

อาจารย์

  • ค.บ. (วัดผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  • ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์