สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์ ดร.วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์

-

  • Cert. Short - Term for Japanese Language Teaching Program, The Japan Foundation
  • Cert. Mini Master of Management (MMM), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • B.A. (Japanese), National Cheng Chi University, Taiwan, Republic of China
  • ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Ph.D. (Recreation, Tourism, and Hospitality Management), National Chiayi University, Taiwan, Republic of China

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์