เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิกร ม่วงศรเขียว

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

  • ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว), วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์