เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์เชาวลิต ตรึกตรอง

อาจารย์

  • Cert. in Moral Foundations of Politics, Yale University, USA
  • Cert. in Viral Marketing and How to Craft Contagious Content, University of Pennsylvania, USA
  • Cert. in International Entertainment and Sports Marketing, Yonsei University, SOUTH KOREA
  • Cert. in Advertising and Society, Duke University, USA
  • Cert. in Communication Science, Graduate School of Communication Science, University of Amsterdam, NETHERLANDS
  • Cert. in Korean Language, Institute of Language Research and Education, Yonsei University, SOUTH KOREA
  • ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี), มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ศศ.ม. (การสื่อสารประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์