เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์กัญจนาภรณ์ ปิยะธรรม

อาจารย์

  • ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศศ.ม. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์